راه اندازی سامانه الکترونیک

راه اندازی سامانه الکترونیک

محتوای تست دوم

میزان اعتبار هزینه شده10 میلیارد تومان
مساحت زمین200 متر مربع
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1