ارسال پیام

ادرس شهرداری فرون آباد

استان تهران - شهرستان پاکدشت شهر فرون آباد - شهرداری فرون آباد

فضای مجازی

شماره تماس نوسازی :

  • 021-36098624

شماره تماس خدمات شهری :

  • 021-36098807

شماره های تماس اداری :

  • 021-36097030
  • 021-36095252
  • 021-36097301

شماره تماس آتش نشانی

  • 021-36095773
  • 021-36096041
  • 021-36095704
  • 021-36098318

شماره فکس شهرداری

  • 021-36095050