اسامی شورای شهر فرون آباد

شهر فرون آباد
محمود علی عسگری فرد - رئیس شورای اسلامی شهر
موسی سیری - نایب رئیس شورای اسلامی شهر
زهرا علی عسگری عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر
فرهاد جهانگیری عضو شورای اسلامی شهر
جواد سندگل عضو شورای اسلامی شهر