اسامی شهرداران و سابقه

علی بند علیان -  21/12/1389  لغایت 22/04/1393

ایرج گودرزی راد -  19/07/1393 لغایت 08/06/1396

کورش میرزایی - 02/07/1396  لغایت 23/05/1400

احسان درویشی - 17/07/1400 لغایت 03/10/1401

مجتبی ملکشاهی – 03/10/1401 لغایت 07/07/1402


محمد علی عسگری فرد – 08/07/1402 تاکنون